REGULAMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ HAPPYTREE.COM.PL

 1. Definicje

 2. Postanowienia ogólne

 3. Ochrona danych osobowych

 4. Świadczenie Usług elektronicznych

 5. Warunki zawierania Umowy o świadczenie usług

 6. Dostawa i odbiór

 7. Płatność

 8. Prawo odstąpienia od umowy

 9. Tryb postępowania reklamacyjnego

 10. Wyłączenie odpowiedzialności.

 11. Kontakt

 12. Postanowienia końcowe

§ 1 DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę o świadczenie usług lub umowę o świadczenie usługi elektronicznej.
 2. Konsument – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy o świadczenie usług lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub działalnością zawodową.
 3. Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszą zm. )
 4. Przedmiot umowy – usługa odbioru i bezpiecznego profesjonalnego zniszczenia dokumentów, dysków twardych, klisz RTG w workach i pojemnikach, usługa odbioru i zagospodarowania odpadów w pojemnikach dostępna na stronie internetowej happytree.com.pl będąca przedmiotem Umowy o świadczenie usług między Klientem, a Zleceniobiorcą.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin składania zamówień za pośrednictwem strony internetowej happytree.com.pl
 6. Rejestracja – jednorazowa czynność podczas składania Zamówienia, podlegająca na wypełnieniu w formularzy danych niezbędnych do realizacji Zamówienia.
 7. Strona internetowa – Strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem www.happytree.com.pl za pośrednictwem której Klient może zawrzeć Umowę o świadczenie usług lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
 8. Strona – Usługodawca, Zleceniobiorca lub Klient.
 9. Umowa o świadczenie usług – umowa o świadczenie usług w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Strony internetowej happytree.com.pl, a polegająca na wykonaniu Przedmiotu umowy.
 10. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej – umowa o prowadzenie za pośrednictwem strony internetowej happytree.com.pl interaktywnego formularza umożliwiającego klientom złożenie zamówienia na stronie internetowej oraz newslettera.
 11. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej happytree.com.pl
 12. Usługodawca – Happy Tree Niszczenie Dokumentów Marcin Rybandt z siedzibą w Pucku, ul. Przebendowskiego, kod pocztowy 84-100, z dodatkową siedzibą zwaną niszczarnią (niszczarnia nośników danych magnetycznych i optycznych) w Gdyni, ul. Góralska 6, kod pocztowy 81-511, posiadającą numer NIP 587 164 89 71 i numer REGON 221671542, adres poczty elektronicznej: biuro@happytree.com.pl, numer telefonu: 883 444 448 oraz dodatkową siedzibą zwaną niszczarnią główną w Koleczkowie – Majora Bojana 7, kod pocztowy 84-207
 13. Zleceniobiorca – Happy Tree Niszczenie Dokumentów Marcin Rybandt z siedzibą w Pucku, ul. Przebendowskiego, kod pocztowy 84-100, z dodatkową siedzibą zwaną niszczarnią w Gdyni, ul. Góralska 6, kod pocztowy 81-511, posiadającą numer NIP 587 164 89 71 i numer REGON 221671542, adres poczty elektronicznej: biuro@happytree.com.pl, numer telefonu: 883 444 448 oraz dodatkową siedzibą zwaną niszczarnią główną w Koleczkowie – Majora Bojana 7, kod pocztowy 84-207.
 14. Zamówienie – oświadczenie woli klienta zamierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie usług przedmiotu umowy i kreślające istotne jej warunki.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 2. Regulamin określa zasady korzystania przez klientów ze strony internetowej oraz zakres i warunki obsługi zamówień składanych przez klientów za pośrednictwem strony internetowej, a także zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną i umowy o świadczenie usług a także tryb postępowania reklamacyjnego

 3. Przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej klient jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy o świadczenie usług i umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawieranych z klientem .

 4. Niniejszy regulamin jest regulaminem o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. Zm.) a także reguluje warunki zawierania umów o świadczenie usług za pośrednictwem strony internetowej.

 5. Umowy na stronie internetowej są zawierane w języku polskim

 6. Strona internetowa happytree.com.pl prowadzona jest przez:

Happy Tree Niszczenie Dokumentów Marcin Rybandt z siedzibą w Pucku, ul. Przebendowskiego, kod pocztowy 84-100, z dodatkową siedzibą zwaną niszczarnią w Gdyni, ul. Góralska 6, kod pocztowy 81-511, posiadającą numer NIP 587 164 89 71 i numer REGON 221671542, adres poczty elektronicznej: biuro@happytree.com.pl, numer telefonu: 883 444 448

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem strony internetowej następujące usługi elektroniczne:

 1. interaktywny formularz umożliwiający klientom złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej

 1. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca

 1. urządzenia elektroniczne z dostępem do internetu

 2. Dostęp do poczty elektronicznej

 3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024 x 768 pikseli

 4. Przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i cookies

 5. Telefon

 1. Do zawarcia umów na stronie internetowej wymagane jest posiadanie przez klienta aktywnego konta poczty elektronicznej

 2. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie, które gromadzą informacje związane z korzystaniem ze strony internetowej przez klienta.

 3. Klienta obowiązuje zakaz dostarczenia treści o charakterze bezprawnym

 4. Klient obowiązany jest do wprowadzenia danych zgodnych ze stanem faktycznym

 5. Klient obowiązany jest do korzystania ze strony internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 6. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie strony internetowej poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie na stronie internetowej niezamówionej informacji handlowej.

 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej usługi elektronicznej.

 8. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez klienta jest podanie w formularzu rejestracyjnym prawdziwych danych. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia dotyczącego przedmiotu umowy w sytuacji, gdy klient składając zamówienie podał nieprawdziwe dane. Klient zostanie poinformowany telefoniczne lub poprzez e-mail o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia przez zleceniobiorce.

§ 3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych klientów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1977 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. Zm.) jest Happy Tree Niszczenie Dokumentów Marcin Rybandt z siedzibą w Pucku i dodatkową siedzibą zwaną niszczarnią w Gdyni

 2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji umów o świadczenie usługi elektronicznej i umowy o świadczenie usług jak również na własne cele marketingowe i statystyczne na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych (art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych).

 3. W trakcie procesu składania zamówienia wymagane jest wyrażanie zgody na przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia przez zleceniobiorcę zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. Zm.).

 4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

 5. Happy Tree Niszczenie Dokumentów Marcin Rybandt z siedzibą w Pucku i dodatkową siedzibą zwaną niszczarnią w Gdyni nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, przeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych rzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

 6. Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą zawartych w zbiorach danych a zwłaszcza prawo do :

 1. uzyskania wyczerpującej informacji czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska.

 2. Uzyskania informacji o celu zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze

 3. Uzyskania informacji od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych

 4. Uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców którym dane te są udostępniane.

 5. Uzyskania informacji o źródle z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie tajemnicy państwowej służbowej lub zawodowej.

 6. Żądania uzupełnienia uaktualnienia sprostowania danych osobowych czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu dla którego zostały zebrane.

 7. Wniesienia w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczegółową sytuacje

 8. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach wymienionych w art 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych

 9. Wniesienia do administratora danych żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

 1. Podanie danych osobowych przez klienta jest całkowicie dobrowolne. Dane nie podlegają weryfikacji, jednakże Happy Tree Niszczenie Dokumentów Marcin Rybandt z siedzibą w Pucku zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług bez podania przez klienta określonych danych, w szczególności dotyczyć to może np. Adresu elektronicznego O każdorazowej konieczności podania tych danych klient zostanie powiadomiony.

 2. W przypadki uzyskania przez administratora wiadomości o korzystaniu przez klienta usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub obowiązującymi przepisami administrator może przetwarzać dane osobowe klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności klienta.

 3. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w :

 1. ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz U. z 2013 r. poz 1422)

 2. Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz U. z 2014 r poz. 1182)

 3. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr. 100, poz. 1024)

 4. Innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.

§ 4 ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZYCH

 1. W ramach strony internetowej usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

 2. Świadczenie przez usługodawcę usług elektronicznych jest bezpłatnie.

 3. Umowa o świadczeniu usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi

 4. Umowa o świadczeniu usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia rzez klienta.

 5. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Strony mogą wypowiedzieć umowę o świadczeniu usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia.

 2. Klient, który zawarł umowę może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługo elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku gdy klient rażąco lub uporczywie narusza regulamin w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia.

 3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze stron nie narusza praw nabytych przez strony w czasie trwania umowy.

 4. Niezależnie od powyższych postanowień strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 5 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o przedmiocie umowy podane na stronie internetowej, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego

 2. Cena przedmiotu umowy uwidoczniona przy każdej wybranej usłudze na stronie internetowej podana jest w polskich złotych i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek od towaru i usług (VAT). Ceny przedmiotu umowy zawierają również koszty dostawy worków lub pojemników które są wskazywane w trakcie składania zamówienia.

 3. Cena przedmiotu umowy uwidoczniona przy każdej wybranej usłudze na stronie internetowej jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen na stronie internetowej które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów umowy po złożeniu przez klienta zamówienia.

 4. W celu zawarcia umowy o świadczenie usług przedmiotu umowy za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową www.happytree.com.pl , dokonać wyboru przedmiotu umowy i złożyć w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty i informacje zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.
 5. W trakcie składania zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia zamówienia:

 1. Imię i nazwisko lub nazwę firmy

 2. Adres ( ulica, numer domu, miejscowość, kod pocztowy

 3. Numer NIP

 4. Numer telefonu komórkowego

 5. Przedmiot umowy

 6. Miejsce i sposób dostawy i odbioru worków lub pojemników na dokumenty/HDD/CD/DVD/RTG/RTV/AGD

 7. Proponowany termin dostarczenia worków lub pojemników

 8. Proponowany termin odbioru zapełnionego worka lub pojemnika
 9. Sposób płatności

 1. Złożenie zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”

 2. Po złożeniu zamówienia zleceniobiorca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie klienta jego oświadczeniem oraz przyjmuje zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczeniu usług. Potwierdzenie zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej z następującymi informacjami:

 1. dane zleceniobiorcy i poszczególne pozycje zamówienia

 2. Łączna cena brutto

 3. Sposób i termin zapłaty

 4. Sposób i proponowany termin realizacji zamówienia

 5. Prawo odstąpienia od umowy – wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu

 6. Informacja konsumencka znajdująca się w załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu

 1. Klient, składając zamówienie na stronie internetowej jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.

 2. Zamówienia na stronie internetowej można składać przez całą dobę, w każdy jeden dzień w roku

 3. Realizacja obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług przez zleceniobiorcę następuje z chwilą otrzymania zapłaty dokonanej przez klienta

 4. Zamówienia realizowane będą pod adresem wskazanym przez klienta z miejscowości województwa pomorskiego.

 5. W trakcie składania zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momenty złożenia zamówienia – klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej

 6. Po złożeniu zamówienia jego korekty można dokonać wyłącznie do czasu przystąpienia przez zleceniobiorcę do realizacji obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług, wysyłając e-mail na adres biuro@happytree.com.pl lub kontaktując się ze zleceniobiorcą pod numerem telefonu 883 444 448 ( koszt połączenia wg stawki operatora). Dokonując korekty klient zobowiązany jest podać nr zamówienia
 7. Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z klientem lub nieopłacenia przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia.

 8. Klient zobowiązuje się do zapełnienia pojemnika w taki sposób, aby dokumenty, dyski HDD, klisze RTG, elektro-śmieci w nich gromadzone nie wystawały poza ich górną krawędź.

 9. Klient zobowiązuje się do zapełniania pojemnika zgodnie z typem asortymentu wybranym podczas składania zamówienia i do utrzymania czystości pojemnika.

§ 6 DOSTAWA I ODBIÓR

 1. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług, dostawa pojemnika/ów zostanie zrealizowana w dniu wskazanym przez klienta z wyłączeniem dni wolnych od pracy zleceniobiorcy (bez niedziel i świąt) a odbiór nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia wskazanego przez klienta. W przypadku złożenia zamówienia ze wskazaniem dostawy na dzień wolny od pracy, dostawa zostanie zrealizowana przez zleceniobiorce w pierwszym dniu roboczym po dniach wolnych od pracy. Dostawa i odbiór pojemnika zostanie zaś zrealizowania w dniu wskazanym przez klienta z wyłączeniem dni świątecznych. W przypadku zatem złożenia zamówienia ze wskazaniem dostawy lub odbioru na dzień świąteczny, dostawa lub odbiór ostanie zrealizowana przez zleceniobiorcę w pierwszym dniu roboczym po dniu świątecznym.

 2. Zleceniobiorca dostarczy własnym transportem pojemnik/pojemniki pod wskazany przez klienta adres.

 3. Dostawa i odbiór pojemników na dokumenty, dyski HDD, klisze RTG, elektro-śmieci dostępna jest tylko do i z miejscowości województwa pomorskiego. Zleceniobiorca zastrzega iż powyżej 80 km od siedziby zleceniobiorcy pojemniki odbierane będą tego samego dnia co dostarczone.

 4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania zamówienia ww ramach ceny za przedmiot umowy. Koszt transportu ponosi klient.

 5. W przypadku zapełniania przez klienta pojemnika czymś innym niż wybranym podczas składania zamówienia, odbiór pojemnika nastąpi po dokonaniu zapłaty przez klienta różnicy ceny za wywóz innego typu asortymenty(o ile cena jego będzie wyższa) w terminie 7 dni od otrzymania faktury.

§ 7 PŁATNOŚĆ

 1. Zleceniobiorca udostępnia następujące sposoby płatności

 1. gotówką przy odbiorze zapełnionych pojemników

 2. Przelewem z 14 dniowym terminem płatności od momentu wystawienia paragonu bądź faktury VAT

 3. Płatności elektroniczne Przelewy24, lista banków jak i form płatności dostępnych przez płatności elektroniczne na stronie: https://www.przelewy24.pl/
 1. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego zleceniobiorcy

 2. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie zleceniobiorca może anulować zamówienie klienta, o czym klient zostanie poinformowany. Jeżeli klient zapłacił część ceny zleceniobiorca zwraca mu całą wpłaconą kwotę

 3. Zleceniobiorca wystawia klientowi fakturę VAT po złożeniu zamówienia przez klienta.

§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę o świadczenie usług lub umowę o świadczenie usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternasty dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres:

Happy Tree Niszczenie Dokumentów Marcin Rybandt z siedzibą w Pucku, ul. Przebendowskiego 25/30, 84-100, Puck

 1. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy o świadczenie uslug lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej, liczy się od dnia jej zawarcia

 2. W razie odstąpienia od umowy umowa o świadczenie usług lub umowa o świadczenie usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To,co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

 3. Odstępując od umowy, Konsument jest zobowiązany załączyć dowód nabycia przedmiotu umowy (fakturę VAT) lub inny niebudzący wątpliwości dowód nabycia.

 4. Zleceniobiorca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dniu od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia, na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego lub inny wskazany przez konsumenta sposób.

 5. Zleceniobiorca wystawia klientowi fakturę VAT, po złożeniu zamówienia przez klienta.

 6. Jeżeli konsument wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie zwrócił pojemnika, zleceniobiorca wstrzymuje się do zwrotu dokonanych przez konsumenta płatności do dnia otrzymania worka lub kontenera.

 7. Konsument ma obowiązek zwrócić pojemnik na swój koszt, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dniu od dnia w którym odstąpił od umowy.

 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

 1. umowy o świadczenie usług, jeżeli zleceniobiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, ż po spełnieniu świadczenia przez zleceniobiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy

 2. Umowy w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu od odstąpienia od umowy

 3. Umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

 4. Umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia

 5. Umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

 6. Umowy w której przedmiotem świadczenia są rzeczy które po dostarczeniu ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

 7. Umowy w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli

 8. Umowy w której konsument wyraźnie żądał aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy

 9. Umowy w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

 10. Umowy o dostarczenie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę

 11. Umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmy samochodów, gastronomi, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi

 12. Umowy zawartej na aukcji publicznej

 13. Umowy o dostarczenie treści cyfrowych które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęto się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Jeżeli konsument zażąda rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz zleceniobiorcy kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili w której poinformował zleceniobiorcę o odstąpieniu od umowy

 2. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu

§ 9 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamację związane z realizacją umowy o świadczenie usług:

 1. klient ma prawo złożyć zleceniobiorcy reklamacje dotyczącą realizacji przedmiotu umowy

 2. Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy z umową o świadczenie usług można składać pisemnie na adres:

Happy Tree Niszczenie Dokumentów Marcin Rybandt z siedzibą w Pucku, ul. Przebendowskiego 25/30, kod pocztowy 84-100, Puck, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@happytree.com.pl

C) zleceniobiorca ustosunkuje się do reklamacji niezwłoczni, nie później niż w termin ie 14 dni. Odpowiedź zleceniobiorcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez klienta adres lub w inny podany przez klienta sposób

 1. Reklamacje związane ze świadczenie, usługi elektronicznej:

 1. reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych można zgłaszać pisemnie na adres:

Happy Tree Niszczenie Dokumentów Marcin Rybandt z siedzibą w Pucku, ul. Przebendowskiego 25/30, kod pocztowy 84-100, Puck, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@happytree.com.pl

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 2 miesięcy licząc od dnia w którym zauważył nieprawidłowości w świadczeniu usługi elektronicznej

 2. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości raz danych kontaktowych- ułatwi to i przyśpieszy rozpatrzenie reklamacji przez usługodawce.

 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez usługodawcę niezwłocznie nie później niż w terminie 13 dni.

 4. Odpowiedź usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym ub w inny podany przez klienta sposób.

§ 10 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Happy Tree Niszczenie Dokumentów Marcin Rybandt z siedzibą w Pucku nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez klienta.

 2. Happy Tree Niszczenie Dokumentów Marcin Rybandt z siedzibą w Pucku nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami na które nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej realizacja zamówienia zostanie zawieszona na okres równy okresowi działania siły wyższej powiększony o okres niezbędny do ewentualnego przywrócenia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.

 3. Happy Tree Niszczenie Dokumentów Marcin Rybandt z siedzibą w Pucku zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu strony internetowej w przypadku planowanej bieżącej obsługi i konserwacji.

§ 11 KONTAKT

 1. Telefoniczna i droga elektroniczna obsługa klientów strony internetowej jest realizowana w dni robocze (bez niedziel i świąt) w godzinach 08:00 – 16:00, pod następującymi numerami telefonów: 883 444 448 oraz pod adresem e-mail biuro@happytree.com.pl
 2. Opłata za połączenie ze wskazanym numerem jest zgodna z cennikiem przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, z którego usługi korzysta klient łącząc się z tym numerem

 3. Pytania można również kierować pisemnie za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierana za pośrednictwem strony internetowej happytree.com.pl zawierane są w języku polskim

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej praw, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. Zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 22, poz 271 z późn. Zm.); oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 3. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru tj. Prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, lub w jakichkolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie, a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszonego na stronie głównej strony internetowej oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Aktualny regulamin strony internetowej jest dostępny pod adresem : https://www.happytree.com.pl/regulamin oraz jest dostarczany nieodpłatnie klientowi elektronicznie na każde jego żądanie.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnianie klientowi treści zawieranej umowy o świadczenie usług i umowy o świadczenie usługi elektronicznej następuje poprzez udostępnienie regulaminu na stronach wskazanych w punkcie 4 oraz przesłanie klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku umowy o świadczenie usług także przez dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zamówienia

 6. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego regulaminu

 7. Spory powstałe pomiędzy usługodawcą zleceniobiorcą a klientem , który jest jednocześnie konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. ( Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. Zm.)

 8. Spory powstałe pomiędzy usługodawcą, zleceniobiorcą a klientem który nie jest jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę usługodawcy bądź zleceniobiorcy.

 9. Happy Tree Niszczenie Dokumentów Marcin Rybandt z siedzibą w Pucku zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna we wskazanym terminie, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie www.happytree.com.pl zmienionego regulaminu.
 10. Klienci, którzy zawarli umowę o świadczenie usług lub umowę o świadczenie usługi elektronicznej przed wejściem w życie zmian regulaminu, o treści zmian regulaminu zostaną powiadomieni w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu klient nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez niego przyjęte. Wypowiedzenie warunków umowy następuje poprzez zawiadomienie Happy Tree Niszczenie Dokumentów Marcin Rybandt z siedzibą w Pucku o wypowiedzeniu warunków umowy, na podany w powiadomieniu adres elektroniczny. Jednocześnie klient zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia wypowiedzenia umowy, w terminie 14 dni od powiadomienia o wypowiedzeniu w formie elektronicznej. Zamówienia złożone przez klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.10.2017 r.

Załączniki

Happy Tree

Profesjonalne Niszczenie Dokumentów Marcin Rybandt
ul. Przebendowskiego 2/1
84-100 Puck

NIP 5871648971
TEL 883 444 448
biuro@happytree.com.pl
www.happytree.com.pl

 

Happy Tree (Adres korespondencyjny)

Profesjonalne Niszczenie Dokumentów Marcin Rybandt
ul. Góralska 6
81-511 Gdynia (Adres korespondencyjny)

NIP 5871648971
TEL 883 444 448
biuro@happytree.com.pl
www.happytree.com.pl

  Krótko o Happy Tree

  Happy Tree to firma zajmująca się mobilnym niszczeniem dokumentów w Gdańsku i okolicach. Zachęca również klientów do korzystania z programu Eco-Biuro.